27 octubre 2013

QUANTS SOM?

Apunts per a la demografia històrica de Quart de Poblet (2)


Les dades de 1768 a 2011 en imatges, que a vegades valen més que mil explicacions.


21 octubre 2013

QUANTS SOM?Apunts per a la demografia històrica de Quart de Poblet (1)L'any 2012, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, Quart de Poblet censava 25.292 habitants. 
Ja hem dit que la Història és la història de les persones, i cada una d'elles, siga comú o extraordinària, ha de considerar-se per al coneixement que pretenem. Però a vegades eixe coneixement ha de quantificar-se, i parlem de xifres, per a explicar què som i d'on venim. 

Les primeres xifres documentades dels que disposem estan contingudes en la Carta de Poblament de 1334, que referix els noms dels 54 hòmens que van ocupar les cases i terres dels naturals de Quart, expulsats a partir de 1331 per la seua condició de musulmans. Cal dir-ho: només sabem el nom dels hòmens que en el segle XIV van repoblar este lloc en què vivim, o hem nascut, perquè les dones, quasi sempre van ser invisibles. 
Tot i això aquests són les primeres dades que tenim: un mínim de 250 persones habitaven Quart de Poblet en la primera meitat del segle XIV. La gran crisi de mortaldat provocada per la Pesta de 1348 va reduir amb tota seguretat, i molt considerablement, aquesta repoblació.


La primera sèrie de dades que considerarem per a estos apunts, publicades a la pàgina del Seminari d'Estudis sobre la Població del País Valencià (http://www.seppv.uji.es ), són no obstant de segles posteriors, i procedeixen de dues fonts diferents: d'una banda les que com l'anomenat cens de Floridablanca reflecteixen nombre de persones, i per una altra les que com a l'anomenada relació de Caracena proporcionen recomptes de "veïns", o "focs", que són en realitat el nombre de llars, o unitats familiars que habiten un mateix espai, i que per convencionalisme historiogràfic multiplicarem per 4.5 per obtenir una xifra, lògicament aproximada, d'habitants. 
A principis de segle XVII es comptabilitzen 140 focs a Quart de Poblet , que utilitzant el multiplicador 4.5 permet suposar una població aproximada de 630 persones. En 1609, i a efectes comparatius, el nombre d'habitants calculats de València era de 57.438, i de 441.265 per al conjunt del Regne de València. En 1608 a Quart de Poblet vivia el 0,15 per cent de la població valenciana. El més evident i significatiu en aquest període 1609-1713 és no obstant això el retrocés demogràfic experimentat a Quart, a València, al conjunt del Regne i de la Monarquia Hispanica. En aquest període el nombre de focs descendeix de 140 a 102, que suposa una disminució del 27 per cent, que a València serà del 33 per cent, i del 35 per cent en el conjunt del Regne. La coneguda crisi demogràfica del segle XVII, comú i general en el context hispànic i mediterrani, presenta a Quart un percentatge lleugerament menor, però igualment significatiu .